ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

Photo by – တာချီလိတ်ရဲတပ်ဖွဲ့/ ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 9/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢၢႆႈလႃႈ ဢႃယု 30 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ။ ၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉမၼ်းၸၢႆး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၼ်မႅၼ်ႈၵွင်ႈပွတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ လဝ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉၵႃး ဢၢႆႈလႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃးသႅၼ်း Ruger ။ ၵွင်ႈပွတ်းဢၼ်တီႉလႆႈသမ်ႉ ပဵၼ်သႅၼ်း 37541566 မၢႆၵွင်ႈ 380 ပဵၼ်ၵွင်ႈ Auto လဝ်းၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 5 လုၵ်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်ပႃးမိၵ်ႈမၢႆ 380 Auto PMC သမ်ႉ 9 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – တာချီလိတ်ရဲတပ်ဖွဲ့/ ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး ဢၢႆႈလႃႈ ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတိပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼႆႈၼႆႉ ၶႂ်ႈလႆႈၵွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ သိုဝ်ႉလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ ၵူၼ်း ဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်တေၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူၺ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈ ထၢမ် လီလီၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၼမ်၊ ပဵၼ်မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈထဵတ်ႈထၢမ် ၵူတ်ႇထတ်းသေ တီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE