လဝၵထႆး – မၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ထတ်းထွင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိူဝ်ႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ထႆး – မၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵွၼ်ႇတီႈတေၶဝ်ႈ   မိူင်းထႆး ပိူဝ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း။

Photo by CM News / ႁၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်မီးတီႈလုမ်းထတ်းထွင်

ဝၼ်းတီႈ 08/07/2019 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ၶျၶျ်ႊၶျႆႊ သမ်ႊၼဵင်ႊ လဝၵထႆးလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ထုၼ်းထုၼ်းၼၢႆႇ လဝၵ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိူဝ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈလွၵ်ႇလႅၼ် ၵူဝ်တူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းလႄႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတုၵ်ႉၶၼႂ်းမိူင်းထႆး ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇတီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး။

တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇၵူတ်ႇထတ်း Passport /ၶူဝ်း  ၶွင် ၊ တွင်ႈထၢမ်လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း၊ လွင်ႈလႅတ်းသႅဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၼႆ တေဢမ်ႇ ပၼ်ၶဝ်ႈ မိူင်းထႆး။

ၸွမ်သိုၵ်းၾၢႆႇပလိၵ်ႈထုၼ်းထုၼ်းၼၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတႄႉ ဢၼ်ၾၢႆႇထႆး တင်ႈႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ။ ၾၢႆႇမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈတေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသေ ထတ်းထွင် ၸိူင်ႉၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2019 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်း ၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆးၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,184 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 758 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 387 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 39 ၵေႃႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE