ပလိၵ်ႈတီႉယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်း 3 ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 3 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးပၢႆ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo by – Golden Triangle Online/ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်တီႉလႆႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 9/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈ ၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တီႈႁိမ်းၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ (ထူဝ်းၵဵတ်ႉ) ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ၼႂ်းၵႃးလူင်လမ်းၼိုင်ႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၵွၵ်းသပျႃႇ လၢႆလၢႆၵွၵ်း တေမီး ၼမ်ႉၼၵ်း 16.94 ၵီႊလူဝ်ႊ (တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ 3,388 သႅၼ်ပျႃး)။

ၵူၼ်းႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၵႃႉၶၢႆတႄႉ ပဵၼ် မွင်ႇတေသႃႇထုၼ်း ဢႃယု 39 ပီ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး၊ ယေးထုတ်ႉ ဢႃယု 28 ပီလႄႈ ထူၺ်းၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢႃယု 23 ပီ။ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းၶဝ်သေ လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈ ၸွႆးတြႃး ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼွင်မွၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢမူႉ(လိူင်ႈ) ၼႆႉ ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွပ်ႇႁႃ ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၵႃႉၶၢႆၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ၵႆႉတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႆႉတီႉလႆႈပႃး ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၶွင်လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၵ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE