ပလိၵ်ႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၸုမ်းယိင်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃႉထုပ်ႉ ႁဵတ်းႁၢႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 6-7 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃႉထုပ်ႉ ၼၼ်ႉ ၽႄႈၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႊမႃး လႆႈသွင်ဝၼ်း ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း လႆႈပိုတ်ႇ လိူင်ႈၸွႆးတြႃးႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Tiger Tai/ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉ ၼၢင်းသႅင်မွၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 9/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ပေႃႉ ထုပ်ႉၼၢင်းသႅင်မွၼ်း ဢႃယု 14 ပီ တီႈႁိမ်းႁေႃၽီၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသေ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉပေႃႉထုပ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး လွၼ်ႈပႃးသိူဝ်ႈၶူဝ်းၼၢင်းသႅင်မွၼ်းထႅင်ႈ။

ၼၢင်းသႅင်ႁွမ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ထိုင်ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃး ပေႃႉထုပ်ႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းသႅင်မွၼ်း ဢႃယု 14 ပီ။ ၵူၼ်းဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ ဢႃယုတေမီးမွၵ်ႈ 17-18 ပီ။ ၵူၼ်း ပေႃႉထုပ်ႉ မၼ်းၼၢင်းတႄႉ တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ။ တေႃႈလဵဝ် ပလိၵ်ႈသမ်ႉ ထဵတ်ႈထၢမ် ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉတႄႉ 5 ၵေႃႉ။ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ ပၢႆႈ လွတ်ႈဝႆႉ။ ၸုမ်းၼႆႉ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်း WY ။ ၶဝ်ဝႃႈ တီႈမိူင်းထႆးၵေႃႈမီးၸုမ်းၼႆႉယူႇ။ ၸုမ်းၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မႃး မီးမွၵ်ႈ 2 ပီယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း WY ၼႆႉ ၵပ်းၾူၼ်းႁွင်ႉၼၢင်းသႅင်မွၼ်းသေ ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၼၢင်း လူၺ်ႈတီႈဢမ်ႇယၢမ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်မွၼ်း ၵေႃႉၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸုမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵပ်းၾူၼ်းႁွင်ႉၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇဢေႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်။ ၶဝ်ဝႃႈ ၶႃႈယၵ်ႉတူၺ်းၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၼႆ။ ၶႃႈဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇ၊ ၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးမႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်လီလီၵူၺ်း။ ပေႃးဢမ်ႇမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁၼ်တီႈလႂ်တေပေႃႉထုပ်ႉတီႈၼၼ်ႈၼႆလႄႈ ၶႃႈတၢင်းဢူၺ်း ၵေႃႉၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇတီႈၶဝ်။ ၸုမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်မႃး ၶႃႈ။ ၽိူဝ်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ် ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၼ် ယူႇ။ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶဝ်ႈၶႄ၊ ၶဝ်ႈႁၢမ်ႈသီး ၶဝ်ႈၸွႆႈသင်။ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃႉၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ၶႃႈလၢတ်ႈ ၼႄပေႃႈမႄႈၸိုင် ၶဝ်တေႁႅမ်ၶႃႈတၢႆၼႆလႄႈ ၶႃႈဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ ၼႄပေႃႈမႄႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Tiger Tai/ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းသႅင်မွၼ်း ၵေႃႉၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၸုမ်း WY ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉ ၼၢင်းသႅင်မွၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢေးမိတ်ႉယီ၊ ဢေးၽူၺ်း၊ ဢေးလူင်၊ ဢေးၼူႉ၊ ဢေးလိုၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။

ၼၢင်းသႅင်မွၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ လႆႈႁႅၼ်တူၺ်းၶဝ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ယူႇၸၼ်ႉၼိူဝ်သေ တေထွၵ်ႇၼမ်ႉလူင်း မႃးလႄႈ တႃႇတေဝႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁႅၼ်တူၺ်းၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဵတ်းၸုမ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၵေႃႉလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉ လိူဝ်တႄႉ။ ပေႃးၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ၶဝ်တေၽိတ်းမၢႆမီႈဢိူဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ၾၢႆႇၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ မႃးပိုတ်ႇလိူင်ႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႆႈၵုမ်းၶင် ၸုမ်း WY ဝႆႉ 5 ၵေႃႉ။ ယူႇ တီႈပေႃႈမႄႈၾၢႆႇၼၢင်းသႅင်မွၼ်းတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတီႉၺွပ်း ဢွၼ်ႇယိင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း WY ၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်း လႆႈၵႂႃႇၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉထႅင်ႈ3 ၵေႃႉ၊ 3 တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ယၢမ်း 3 မူင်းၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ယၢမ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE