ပလိၵ်ႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တၢင်းပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တၢင်းဝဵင်းၼွင်တဝ်း ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈတၢင်း ၾင်ႇၶႄႇၵူတ်ႉထတ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ  ။

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တၢင်းဝဵင်းၼွင်တဝ်း ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈတၢင်း ၾင်ႇၶႄႇၵူတ်ႉထတ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၶၢမ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶႄႇၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပီး ၵူၼ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပလိၵ်ႈတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇပႃးပပ်ႉသီလႅင် ပႃး ဢမ်ႇပႃး၊ ၸွင်ႇလႆႈတွၵ်ႇမိၵ်ႈမၢႆ တွၵ်ႇ ဢမ်ႇတွၵ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင် ဝႃႈ ဢမ်ႇတွၵ်ႇမိၵ်ႈမၢႆၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸိုင် ၺႃးတီႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းပႃးယဵဝ်ႈ ပေႃးယဵဝ်ႈ ပဵၼ်သီၵမ်ႇၵေႃႈ ၺႃးတီႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  “ ၵမ်းၼမ်ဢၼ်ပလိၵ်ႈၶႄႇၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတႄႉ ၸွင်ႇလဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ။ သင်ဝႃႈ လဵၼ်ႈ ၶဝ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 2 ပီ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼွင်တဝ်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းမၢဝ်းၵၼ်။ ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်းမၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢေး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇ သေႇ။ ပလိၵ်ႈၶႄႇၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်သေ တီႉၺွပ်း။ ပေႃးတီႉၺွပ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇလိူၵ်ႈတူဝ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃး။ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇ ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၸိုင် ၶဝ်တေၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်း၊ တူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိၵၼ်သေ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၼ် ဢဝ်ပႃးၵႂႃႇ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၶေႃႈမုလ်းတဵမ်ထူၼ်ႈၵၼ်သေၵမ်း ၶႂ်ႈတုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ”။

“လွင်ႈပလိၵ်ႈၶႄႇ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆၼႆႉ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းမႃးၵူႈပီယဝ်ႉ။ လွင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း  မၼ်းပဵၼ်ပိူင်ၶဝ်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇယူႇယဝ်ႉ” ၸၢႆးမၢဝ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးမၢဝ်း ၼမ်းၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆၸိုင် ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ယႃႇလိုမ်းဢဝ်ပပ်ႉသီလႅင်ၵႂႃႇ (ဢမ်ႇ ၼၼ်) ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေလၵ်ႉၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး သင်ဝႃႈ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၸိုင် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉသေၵႂႃႇ။ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၵူႈတီႈမီးၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV ဝႆႉ။ သင်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈဢၼ်ႁဝ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်းလႆႈတေႃႇငဝ်ႈထိုင်ပၢႆ ယွၼ်ႉၼၼ် ယႃႇပေလၵ်ႉၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇသေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပီ 2019 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး   တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ  ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၶၢႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပလိၵ်ႈၶႄႇ တီႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇၼွင်တဝ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE