ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းထိုင် 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ

0
218

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇလႄႈ သူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by Thairath/ ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ဝၼ်းတီႈ 04/07/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သမုတ်ႊသႃၶွၼ်ႊ ၊ ပထုမ်ႊထႃႊၼီႊ၊ သမုတ်ႊပရႃႊၵၢၼ်ႊ၊ ၽူႊၵဵတ်ႊ ၊ သူႊရၢတ်ႊထႃႊၼီႊ ၊ သူင်ၶလႃႊ ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 01/07/2018 ထိုင် 19/06/2019 ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ် 419.696 ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ် ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်မၢႆမီႈႁၢမ်ႈႁႄႉဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်၊ ၵႃႉၶၢႆႁင်း ၵူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉ 6,676  ၵေႃႉ။

ၼၢင်းၽဵတ်ႊၶျရတ်ႊ သိၼ်ႊဢူၺ်ႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်း ၼင်ႇဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း  သင်ဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်း 5,000  ဝၢတ်ႇထိုင် 50,000 ဝၢတ်ႇ  ဝၢႆးၼၼ်ႉတေၺႃးသူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ” ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း    ၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼၼ်ႉ လီလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၶႃႈ  ၊ ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢမ်ႈဝႆႉၼႆၸိုင် ပိူၼ်ႈၵေႃႈ  ၸၢင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းႁဝ်းလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၵ်းပိူင်ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈၵေႃႉလႂ် ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ဢမ်ႇၼၼ်ႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉၼႆၸိုင် တေၺႃးမႂ်ငိုၼ်း 10,000 – 100,000  ဝၢတ်ႇတေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ပေႃးႁဵတ်း ၽိတ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းၽိတ်းထႅင်ႈ ၺႃးတူၵ်းၶွၵ်ႈဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1 ပီ ဢမ်ႇၼၼ် မႂ်ငိုၼ်း 50,000 – 200,000 ဝၢတ်ႇ တေႃႇၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် 1 ၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်တင်းၺႃးမႂ်ငိုၼ်းတင်းတၢမ်ႇၶွၵ်ႈလႄႈ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 3 ပီ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ