တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ

ၽွင်ႈလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2019 ၼႆႉ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉ ၾႆးၾႃႉ ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – MOEE website/လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 25/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၾႆး ထႅင်ႈ ပႅင်ႈၼင်ႇႁဝ်းၸႂ်ႉ။ ဢၼ်ၸႂ်ႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၸွမ်းႁူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၶိုၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်မူတ်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ “ ၾႆးၾႃႉဢၼ်ၸႂ်ႉၸွမ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ သင်ၸႂ်ႉထိုင် 30 ယူႊၼိတ်ႉၸိုင် တေလႆႈ သႂ်ႇငိုၼ်း 1 ယူႊၼိတ်ႉလႂ် 35 ပျႃး။ သင်ၸႂ်ႉထိုင် 50 ယူႊၼိတ်ႉၸိုင် ၼိုင်ႈယူႊၼိတ်ႉ 50 ပျႃး။ သင်ၸႂ်ႉထိုင် 100 ယူႊၼိတ်ႉၸိုင် ၼိုင်ႈယူႊၼိတ်ႉ 90 ပျႃး။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ၸႂ်ႉထိုင် 200 ယူႊၼိတ်ႉၸိုင် ၼိုင်ႈယူႊၼိတ်ႉလႂ် တေတူၵ်းယူႇ 125 ပျႃး” ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈၾႆးၾႃႉဢၼ်ၵဵပ်းယၢမ်းလဵဝ် သုင်ၶိုၼ်ႈပဵၼ်သွင်ပုၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ပွင်ႉၶၢင်း ။ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇ။

Photo by – MOEE website/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ

ယူႇတီႈႁွင်ၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇ ၾႆးၾႃႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၸႂ်ႉလီလီ ႁႂ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႁဵတ်းႁူင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉထႅင်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပႆႇလႆႈၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉမႃးလႄႈသင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေၶပ်းၶိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၵႂႃႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွၵ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၸႂ်ႉႁႅင်းၼမ်ႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်း ထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ။ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်း ဢၢင်ႈၶၢႆတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်း ပႆႇလႆႈၾႆးၾႃႉၵေႃႈ ၵိုတ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၾႆးၾႃႉယင်းပၢႆဝႃႈထႅင်ႈ ၼိုင်ႈပီလႂ် သုမ်းငိုၼ်းၸွမ်းလွင်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉၼႆႉမီးမွၵ်ႈ 500 (ပီႊလီႊ ယၼ်ႊ) ၵျၢတ်ႉ (ႁႃႈလၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး) ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE