လုၵ်ႈဢွၼ်ႇထႆး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈထႆးဝႃႈ ရူတ်ႉလူမ်ႉလႄႈတၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၺႃးၾၼ်း

ဢွၼ်ႇၸၢႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး2 ၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇထႆးလၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸုမ်းႁၢတ်ႈႁၢႆးတႆးလမ်းၾၼ်း ၊ ပလိၵ်ႈထႆးယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇယွၼ်ႉရူတ်ႉလူမ်ႉၵူၺ်း။

Photo by CM News/ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇထႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉလူမ်ႉ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 19/06/2019 ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင် FM 99 MHz လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးလၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸုမ်းႁၢတ်ႈႁၢႆးတႆးလမ်းၾၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆးတၢႆ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တီႉတႄႉမၼ်း ၶဝ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉႁင်းၵူၺ်း ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉသေ ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇ ၵွပ်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇလီလႃႈလီတႅမ်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေလႆႈယူႇပဵၼ်ၵၢင် တေဢမ်ႇလႆႈၸပ်းၾၢႆႇ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ ၶႅၼ်းထုၵ်ႇလီဝႆႉၾၢင်ႉသတိ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈသေတေၸၢင်ႈယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်လူၺ်ႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်မိူင်းလီ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသမႃးၶူမ်းလႄႈပၢႆးပၺ်ၺႃတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ယဝ်ႉသေ မိူဝ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းလႄႈ ၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုလ်း သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈ ၼႆႉၼႆၸိုင် ႁဝ်းတေတႅမ်ႇႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လႃႈလီႈတႅမ်ႈယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 18/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်းပၢႆ ဢွၼ်ႇၸၢႆးႁၢတ်ႈႁၢႆး ၸၢႆးပီႊယင်ႊၵုရ် ပၼ်ႊယႃႊၶူမ်ႊ ဢႃယု 16 ပီ လႄႈ ၸၢႆးထိရၽူင်ႊ ၶႂၼ်ႊယိုၼ်ႊ ဢႃယု 16 ပီ (ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆးတင်းသွင် ) ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈၵၢင် ဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ၊ သိုဝ်ႇထႆး Chiang mai news လႄႈ Thairath ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸုမ်းႁၢတ်ႈႁၢႆးတႆးလမ်းၾၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေပလိၵ်ႈ ထတ်းတူၺ်း ၵွင်ႈ CCTV ယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆးႁႅင်းသေလူမ်ႉႁင်းၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈ ႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီလီ ၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉႁွင်ႉထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE