ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ UPDJC ၸတ်းႁဵတ်း တီႈတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း

ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UPDJC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

Photo by – Hla Maung Shwe/ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ UPDJC တီႈတႃႈၵုင်း

ဝၼ်းတီႈ 13-14/06/2019 ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ် တီႈလုမ်းသုၼ်ၵၢင် မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ တွၼ်ႈ တႃႇတေႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ မႃးႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁႃ တၢင်းဢွၵ်ႇမၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 2 RCSS/SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇဝႃႈ “ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ယိပ်း ၵမ်မူႇပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ မၼ်ႈမၼ်ႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယိပ်းၵမ်ဢၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ တႃႇတေလႅၵ်ႈပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇဢၼ်လဵဝ် ၼႆသေဢုပ်ႇဢူဝ်း။ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇ ယွမ်းထွႆ ပၼ်ၵေႃႉလႂ်သေ ၵုမ်ႇပဵၼ်ၵဝ်ႉၼႄးၵႃ ၵႃၼႄးၵဝ်ႉယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈ သင်ႉသင် ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Hla Maung Shwe/ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ UPDJC တီႈတႃႈၵုင်း

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈ RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉလိုဝ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၶွမ်ႊ မတီႊလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC ၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2018။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းၽိူၵ်ႇၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းယင်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2018 ၼၼ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၽွင်းဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီတူၺ်းပၼ် ၾၢႆႇပုၼ်ႉ ၾၢႆႇၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ။ လူဝ်ႇႁၼ်ၸႂ်ၵၼ်။ ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၸုမ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈလွင်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇ ၼပ်ႉယမ်ၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ။ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ႁဵတ်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမီး ဢေႇၼႃႇလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်တႃႇႁႂ်ႈလႆႈမူႇပိူင်တီႊမွၵ်ႊၶရေႊ သီႊလႄႈမူႇပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈၵၼ်ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်း” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ RCSS တင်း KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15-16 ပီ 2018 ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် 10+10 ၼၼ်ႉသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢၼ်ပႃးဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ လွင်ႈတေႁဵတ်းတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉသေ တၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈတေ ႁွင်းႁပ်ႉလွင်ႈၼႆႉဝႆႉသေ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ပၢင်ၵုမ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉလိုဝ်ႈမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE