Sunday, July 21, 2024

ထႆးတီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် 30 ပၢႆ ၺႃးၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ ဢိုပ်းၶဝ်ႈ 3 ဝၼ်း

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁူမ်ႈလၢႆၾၢႆႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ႁွင်ႈၼိုင်ႈ ဢိုပ်းၶဝ်ႈမႃးယဝ်ႉ 3 ဝၼ်း။

Photo by Khaosod/ ပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ 30 ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 10/06/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၊ ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် 38 ၵေႃႉ ၺႃးၶင်ဝႆႉတီႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၽႃႊတူင်ႊ ၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈသူင်ႊၶလႃႊ ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇထိုင်တီႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈၼၼ်ႉ ထၢင်ႇဝႃႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢိုတ်းၽၵ်းတူၶတ်းသေႃးဝႆႉလီၼႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢိင်ၼိူဝ်ႁဝ်းလႆႈႁူႉၸွမ်းသၢႆၶၢဝ်ႇႁဝ်းဝႃႈ မီးၸုမ်းၼၢႆးၼႃႈ ( ၵူၼ်းႁဵတ်းၶဵဝ် ) လႅပ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၼႆႈၼႆလႄႈ ၶတ်းၸႂ်ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ၽိူဝ်ႇပိုတ်ႇယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းသမ်ႉပေႃး ဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈ ဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇလူင်ဝႆႉၵူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶဝ်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈႁိုင် 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ် 38 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မီးၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးသေ ဢၢၼ်းသူင်ႇၵႂႃႇထိုင်းမိူင်းမလေႊသျိူဝ်ႊ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်း ႁဝ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးမီးၵုင်ႇသိၵ်ႇၶႃႇလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈတဵၵ်းတဵင်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းသၽႃးၵေႃႈ ႁဝ်းဢုပ်ႇ ၵၼ်ယူႇ ၊ ပေႃးႁႂ်ႈလီၼႆႉ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈပၵ်းပိူင်ၼမ်ၼမ် ႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈသေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းၼႆႉလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း မီးတၢင်းႁူႉလွင်ႈမၢႆမီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးပလိၵ်ႈၶဝ် ၺွပ်းလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼႆ တေၺႃးမႂ်ငိုၼ်းလႄႈ တူၵ်းၶွၵ်ႈဢိတ်းဢွတ်းသေ သူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၊ ပေႃးၺႃးမိူဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ်သင်သေ ႁဵတ်း ၵၢၼ်တႄႉ တေၺႃးတၢမ်ႇၼမ် တူၵ်းၶွၵ်ႈ ၊ မႂ်ငိုၼ်းသေ သူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃးတေၺႃး ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆလမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမိူင်း ထႆးၶိုၼ်း ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ပေႃးႁႂ်ႈလီသုတ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈမိူင်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၼၼ်ႉလီသေပိူၼ်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တင်းမူတ်း သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ ထုင်ႊလုင်ႊ ပိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈလႄႈ တေၸွမ် း ႁႃတူဝ် ၸုမ်းၼၢႆးၼႃႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်း မီးၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉပႃးဝႃႈႁႅင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းမလေႊသျိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း