ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႅင်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းထႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်သေ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးသိုပ်ႇလိူၵ်ႈၽူႈတေပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး – ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႅင်ႈ ။

2019-06 Thai Post
Photo by Thai post/ ႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ

ဝၼ်းတီႈ 05/06/2019 တီႈလုမ်းသၽႃးမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵဵပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇလိူၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်။ ၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ဢၼ်တေလႆႈလိူၵ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၼၼ်ႉမီး 2 ၵေႃႉ မီးၸၢႆးထၼႃႊထွၼ်ႊ ၸိုင်ရုင်ႊရိူင်ႊၵိတ်ႇ လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ။

ၽွၼ်းပၢင်ႈၵၢၼ်ၵဵပ်းသဵင် ၼႂ်းသၽႃးတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 6 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးထၼႃႊထွၼ်ႊ ၸိုင်ႊရုင်ႊရိူင်ႊၵိတ်ႇ လႆႈသဵင် 244 သဵင် ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ လႆႈသဵင် 500 သဵင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊၸၼ်ႊ ဢူဝ်ႊၶျႃႊ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 30 ။ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး 2 ပၢၼ်ထပ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၼၢၼ်ၸိင်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 7 လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢဝ်သဵင်ၵူၼ်းၼမ်ဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းၼႆ ပေႃးၸၢႆးထၼႃႊထွၼ်ႊ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၼႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႅပ်ႈတေလီမႃး ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၺ်း ၵႃႈတေမီးပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း 2 ၸုမ်းၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ သေပွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈတေသုၵ်ႉယုင်ႈ ၊ ပေႃးၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊပဵၼ်သမ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေဢမ်ႇပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတႄႉ တေဢမ်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီး ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/03/2019 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း မီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE