ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈလွႆၶေႃယၢင်းလႅင် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢမ်ႇၽွမ်ႉတႃႇၶၢႆႉတီႈပၵ်းမႂ်ႇ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်း ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သေ လႆႈဢဝ်ပၢင်ၵုမ်တႅၵ်ႇယၢႆႈပႅတ်ႈ တႃႇပူတ်းထွၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇပၵ်း တၢင်ႇတီႈၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်း လူင် မိူင်းယၢင်းလႅင်ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – DVB/ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈသူၼ်မွၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ

ဝၼ်းတီႈ 14/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ဢူးဢႄႇလ်ၽွင်းသူဝ်ႇ(ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို) ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်းယၢင်း လႅင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ဝႃႈ ႁုၼ်ႇ ႁၢင်ႈ ၸွမ် သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းလႂ်။ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉ တေသိုပ်ႇမႅတ်ႇပႅင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဢႄႇလ်ၽွင်းသူဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢၼ်တမ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ၵၼ်ႇ တႃႇႁေႇဝုၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁူပ်ႉၵၼ်မႃး လၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ် လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တၢင်ႇၼႄၵႂႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇယုၵ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇဝႆႉတၢင်းလႂ်ယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈ ၶေႃႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တေသိုပ်ႇမႅတ်ႇပႅင်းႁၵ်ႉသႃ တမ်းဝၢင်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းသူၼ် မွၵ်ႇၼႆႉ ၵႂႃႇၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းယၢင်းလႅင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ႁုၼ်ႇ ႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်းငီႉၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉသေ လႆႈလုၵ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေယုၵ်ႉၶၢႆႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈသူၼ်မွၵ်ႇၵၢင် ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းယၢင်းလႅင် လႆႈၸႂ်တေႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယၢင်းလႅင်ၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႇၶွမ်ႊမတီႊတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 14/05/2019 တွၼ်ႈတႃႈတေႇဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈတေၶၢႆႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇ တီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေ ဢဝ်ပၢင်ၵုမ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ် ၵႂႃႇလႆႈသေ လႆႈတႅၵ်ႇယၢႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/02/2019 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင် ပႆတၢင်းသၢၼ် ၶတ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်မႃးတမ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယၢင်သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE