ၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်မီးတီႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်း ယႃဝႆႉ။

Photo by – * ဇင်ယော် * တာချီလိတ်/ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 13/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉ။ ၽွင်းႁွတ်ႈ ထိုင်တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလႃးႁူႇ (သူၺ်ႇမေႇတႃႇယႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းလင်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉ ဢၼ်သွၼ်ႉမႃးၸွမ်းတၢင်းလင် တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇဢွင်ႇပျေႉၽဵဝ်း ဢႃယု 21 ပီ။ မၼ်းၸၢႆး တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၶဝ်ႈတီႈတၢင်းလင် ပွင်ႇဢွၵ်ႇတၢင်းၵိင်ႇႁႄႉ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မွင်ႇဢွင်ႇပျေႉၽဵဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ(ယၢမ်း) ၼႂ်းႁူင်းႁႅမ်းတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ပီႈၼၢင်းမၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ တေႃႈလဵဝ် လႆႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၽႂ်ယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈဢႃယု 30 ပီၼႆႉ။ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ Click။ လႆႈငိၼ်းသဵင်ႈၵွင်ႈလၼ်ႇ 2 ၵမ်း။ ၶဝ်ယိုဝ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆးသေ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးၵၢၼ်တေႃႇလွင်းလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၽႄႈၼမ်၊ ၵႆႉမီးလွင်ႈပၼ်ႁႃပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ၽူႈမၢၵ်ႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈၽွင်းၵိုတ်းၵႃးတီႈၾႆးၶဵဝ် ၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ တေႃႈထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၶဝ်ယင်း ဢမ်ႇလမ်း တီႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE