ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လဵပ်ႈသိုင်ႇတိူင်း မိူင်းတႆး – မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 4 ၵေႃႉ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ (ဢွၼ်တၢင်းလုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၵေႃႉ) ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းတႆး – မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပၼ်ႇႁွတ်ႈ ထိုင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ။

Photo by – Oon Khur Lao/ ၼုမ်ႇတႆးပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း၊ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်၊ ၸၢႆးထဵင်ႇလိၼ်းဢိၵ်ႇ ၸၢႆးၺၢၼ်ႇလိၼ်း လႆႈပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈ လႅၼ်လိၼ် ပၼ်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ တိူင်းဝဵင်း လိူဝ်ႇ၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 4 လိူၼ် တေႃႈလဵဝ်ပၼ်ႇႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ယဝ်ႉ။ ပၼ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး- မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူင်ႉၼိုင်တႃႇမၢႆတွင်းလူတ်းယွမ်းၵႂၼ်းလူတ်ႉ ၵႂၼ်းၵႃး ဢၼ်ၸၢင်ႈ ပဵၼ်ၵွင်ႉၼႂ်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း ၵေႃႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶွပ်ႈတဵမ် 4 လိူၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ မိူင်းလႃး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ လွင်ႈရူတ်ႉထိပ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ မၢၵ်ႇရူတ်ႉပွင်ႇ၊ လူမ်ႉ၊ ၵီႊယႃႊရူတ်ႉထိပ်ႇၵွႆ။ လႆႈသူင်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇတင်းလမ်း မိူဝ်းမႄးတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) ၵေႃႈမီးမႃးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈလူမ်ႉၵေႃႈမီး။ သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ် တၢင်းလွႆ တၢင်းၵုင်း ႁိူဝ်ႉမွႆႈလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႈ မီးၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယိူၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းသုမ်း/ယွမ်း ၵၢၼ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Oon Khur Lao/ ၼုမ်ႇတႆး ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝဵင်းမိူင်းလႃး

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇ။ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉပႃး လွင်ႈသိင်ႇ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ မိူင်းတႆး။ လွင်ႈမူတ်းသႂ် ၵၢၼ် ၵိၼ်ယူႇ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၼိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 4 ၵေႃႉ တေဢၢၼ်းသိုပ်ႇပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းယု – မိူင်းယွင်း၊ မိူင်း ၽျၢၵ်ႈ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မႄႈသၢႆသေ ၶိုၼ်းမႃး တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းပဵင်းလႄႈ ၵႃလိ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 1 လိူၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢၢၼ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈၵႃလိသေ တေၵိုတ်းယင်ႉ တီႈၵႃလိၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉမီးတီႈ မိူင်းလႃး မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတႄႉ တေပၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းယု မိူင်းယွင်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမႃးၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ႇႁွတ်ႈထိုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တႃႈလိူဝ်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵဵင်းတွင်း၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ ၶူဝ်လမ်၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ပၢင် လူင်၊ လွႆလႅမ်၊ တူၼ်ႈတီး၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ သိုပ်ႇလူင်းၵႂႃႇတၢင်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း၊ တႃႈ ၵုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ပၵၢၼ်ႇ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းပၢင်ဢူႈ လူင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉၸင်ႇလူင်းမႃးၶိုၼ်းၵွၼ် ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး မိူင်းၼွင်၊ မိူင်းသူႈ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ သိုပ်ႇပၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းယႆ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ပၢင်သၢင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းလႄႈၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်သွင်ပီႈၼွင်ႉၼႆႉၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ ၸၢႆးထဵင်ႇလိၼ်း သမ်ႉပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း၊ လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ မီးၼုမ်ႇၸၢႆးတႆး ၵူၼ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ်မီး 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE