ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ။

Photo by – Zawnyi Nyikyi (Dear Ranger)/ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးသူဝ်းလၢႆႇ သူင်ႇႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 10/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးသူဝ်းလၢႆႇ ဢႃယု 45 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း ဝဵင်းၼမ်ႉ လၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး၊ မၼ်းၸၢႆး တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေလႆႈလူႉတၢႆၽွင်းၵႂႃႇႁူင်းယႃ။

ၵူဝ်ႇသေႃႇၺီႇၺီႇ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ Dear Ranger ၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃး ယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၸွႆႈသူင်ႇ ႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်ပွတ်းတၢင်းၵူၺ်း မၼ်းၸၢႆးလႆႈလူႉသဵင်ႈၸွမ်းတၢင်း ပႅတ်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်းတၢႆၼၼ်ႉ ထၢင်ႇတႄႉ လႅပ်ႈပဵၼ်ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းၶဝ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်း။ ၶဝ်တေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် ဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် ယဝ်ႉသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းလင် ႁိူၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

Zawnyi Nyikyi (Dear Ranger)/ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးသူဝ်းလၢႆႇ သူင်ႇႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 2018 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းသင်ၶတႆး တီႈၼမ်ႉ လၼ်ႈမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆမႃးသေႇသေႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၊မူႇလႂ်၊ ၵေႃႉလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇလမ်းတီႉၺွပ်းလႆႈမႃး သေ ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE