Friday, June 14, 2024

RCSS မွပ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

Must read

RCSS မွပ်ႈဢၢပ်ႈယႃႈဢႆႊ 30 ၵီႊလူဝ်ႊ ပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – RCSS/ ပၢင်မွပ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 08/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မွပ်ႈဢၢပ်ႈ ယႃႈဢႆႊ 30 ၵီႊလူဝ်ႊ ပၼ်ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ တီႈႁူင်းႁေႃးပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း RCSS ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တီႉလႆႈမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 26/03/2019 ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပၢင်ဢၢပ်ႈယႃႈဢႆႊတင်းၼမ် 30 ၵီႊလူဝ်ႊၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈမိူင်းတူၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ တီႈပၢင်မွပ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ပၼ်ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးႁၢၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈလႆႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ မွပ်ႈပၢင်ယႃႈဢႆႊ 30 ၵီႊလူဝ်ႊ တီႈမိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈ တွၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း လႆႈႁပ်ႉဢဝ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – RCSS/ ပၢင်မွပ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈမိူင်းတူၼ်

တၢင်းၾၢႆႇ RCSS သမ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်တိုၼ်းၶိူဝ်း CEC ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆႁၢၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မုၵ်ႉၸုမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈလႆႈမွပ်ႈပၼ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း