ပလိၵ်ႈထႆးတီ့ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈထႆးႁူမ်ႈၵၼ်တီ့ၺွပ်း ၸၢႆးတႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၽိတ့်ၼႂ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း သူႇသမ်းၵိၼ်လႄႈၵႃ့ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ ။

Photo by CM News
Photo by CM News/ပလိၵ်ႈထႆးတီ့ၺွပ်းႁႅင်း ၵၢၼ်တႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၼ်းတီႈ 23/04/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တီ့ၺွပ်း ၸၢႆးၵျေႃႇ ဢႃယု 37 ပီ ယူႇတီႈမူႇ 5 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ယွၼ့်ၵူတ်ႇထတ်း ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃ့ 61 မဵတ့်တီႈၼႂ်းမိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸၢႆးၵျေႃႇယွမ်းႁပ့်ဝႃႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ။ ပဵၼ်တႃႇၵိၼ်လႄႈ တႃႇၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီ့ၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း  ၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ့် ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းထႆးၼႆ့ တမ်းဝၢင်းမၢႆမီႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်သူႇသမ်းၵႃ့ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ သေတႃ့   ၵူၼ် ၵႃ့ယႃႈၾိၼ်ႇယႃႈမႃ့ ၵေႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီ့ၺွပ်းလႆႈယူႇၵူႈဝၼ်း၊ ၼႄးဝႃႈလုၵ့်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေတေႃ့ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼႆတႃႇသေႇ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE