Sunday, June 16, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင်တႃႇ 4 လိူၼ် ႁူမ်ၸူမ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမႂ်ႇ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 01/04/2019 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/07/2019 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆ့ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆးပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸူဝ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင် တႃႇႁူမ်ၸူမ်းလႄႈ ၼႄ လွင်ႈ ႁၵ့်ပႅင်းၼပ့်ယမ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်းၸဝ်ႈၶိုၼ်ႈၼင်ႈႁေႃ။

သိူဝ်ႈလိူင်
Photo by Chalinee Thirasupa/ၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆးဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင် ႁူမ်ၸူမ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး

ၽူႈတူင့်ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင့်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သႂ်ႇသိူဝ်ႈသီလိူင်တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၼပ့်ယမ်ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
သိူဝ်ႈလိူင်
Photo by .Iberoz/ ႁၢင်ႈသိူဝ်ႈလိူင်

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင် FM 99 MHz လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်းၼႆ့ ပီႈၼွင့်တႆးၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ့်လီ၊ လၢတ်ႈလီ၊ ႁဵတ်းလီ ဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင် တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈႁူမ်ၸူမ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမႂ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်း ၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်ၾၢႆႇတႆး ႁူင်းပွႆႇသဵင် သေႃဝေႃးထေႃး AM 1476 KHz ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆ့ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပီႈၼွင့်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဝ်းမႃးဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင် ပိူဝ်ႈတႃႇၼႄလွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၵိူဝ်းလီ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး ဢၼ်ပၼ်တိုဝ့်တၢင်းႁႂ်ႈပီႈၼွင့်တႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈတီႈမႆႈသေ လႆႈမႃးသွၼ်ႈႁူမ်ႈၽူၺ်း ယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ် လီလီငၢမ်းငၢမ်းတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆ့ဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။

 

ဝၼ်းတီႈ 4 – 6/05/2019 ၼႆ့လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေၸတ်းပၢင်ပွႆးၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ထႆးတူၼ် တီႈ 10 ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႁႃႊဝႃႊၶျီႊရႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ပၻိၼ်ႊထရထဵပ်ႊ ယဝရၢင်ႊၵုၼ်ႊ  ၶိုၼ်ႈႁေႃ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 – 70 ပီမႃးၼႆ့ ပီးၼွင့်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်းပိုင်ႈဢိင်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လွင်ႈဢၼ် ႁဝ်းလႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင် လႆႈယူႇလီၵိၼ်လီယူႇၼႆ့ ႁဝ်းဢမ်ႇလီလိုမ်းၵုင်ႇမုၼ် ၊ တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ့်ၶိူဝ်း ႁဝ်းၵေႃႈလီၸွႆႈ   ႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းထႆးၵေႃႈၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ့်ႁဝ်းၵေႃႈလီၸွႆႈ၊ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်မိူင်းထႆးတမ်းဝၢင်းဝႆ့ၼႆ့ၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလီသၢၼ်ၶတ်း ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း” ဝႃႈၼႆ။

 

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးတူၼ်မႂ်ႇၼႆ့ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး  ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူးမိၽူလ်း ဢၻုလ်းယၻဵတ်ႇ ( ပႃးတီႈ 9 ) ၼွၼ်း ၽႄးသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 13/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:52 မူင်း၊ တီႈႁူင်းယႃ လူင်သီရိရၢတ်ႉ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး။ ၽွင်းဢႃ ယုၸဝ်ႈလႆႈ 89 ပီ၊ ဢႃယုၽိသိၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁၢင်ႈၸၢမ်ႇႁေႃၽွင်း  ငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လႆႈ 70 ပီ ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း