တပ့်ပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵမ့်ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းထႆး 5 ၵေႃ့ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီ့ဝႆ့ၼၼ့် သူင်ႇပွၵ်ႈထႆးၶိုၼ်း

တပ့်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း SSS ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်သေ ၸွႆႈသူင်ႇၵူၼ်းထႆး 5 ၵေႃ့ ဢၼ်ၺႃးတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းၽွင်းလုၵ့်မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၵႂႃႇၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းတီႈဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း။

Photo by CM News /တပ့်ပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵမ့်ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းထႆး 5 ၵေႃ့ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီ့ဝႆ့ၼၼ့် သူင်ႇပွၵ်ႈထႆးၶိုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 12/03/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၶုၼ်သိုၵ်းၸိင်ႇထုၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSS ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶပ်းၶိုင်ပၼ်သေ သူင်ႇတူဝ်ၵူၼ်းထႆး 5 ၵေႃ့ ပၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်းထႆး တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၽိုင်ႈ ဢိုင်ႇႁူၺ်ႈၽိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈတီ့ၺွပ်းၼၼ့် တင်းမူတ်းမီး 5 ၵေႃ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးၻေၶျႃႊ ဝူဝ်ႊပဝ်ႊ ၊ ၸၢႆးၽရူမ်ႊမႃႊ ရၢၶျ်ႊသိၼ်ႊ၊ ၸၢႆးဝႃႊရီႊ ၽၼ်ႊၸီႊ ၊ ၸၢႆးသူႊရမိၼ်ႊ သႅင်ႊၵႅဝ်ႊ ၊ ၸၢႆးသိၼ်ႊပရႃႊသိူတ်ႊ ရၢၶျ်ႊသိၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵူၼ်းတင်း 5 ၵေႃ့ၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် ယူႇတီႈဝဵင်းၼၶွၼ်ႊၽၼူမ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈတီ့ၼၼ့် လၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶၢႆ ၽႃႈဝႆပၼ် ပီႈၼွင့်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈတၢင်းႁူဝ်မိူင်းၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈယၢမ်ႈၵႂႃႇယူႇ ပွၵ်ႈၼႆ့ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ယဝ့်ၶႃႈ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆ့ ၺႃးၾၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ်တီ့ ၵၢမ်ႇလီတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း SSS မႃးၸွႆႈ လၢတ်ႈပၼ်ဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢဝ်းထႆးတင်း 5 ၵေႃ့ၼႆ့ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ လၢၼ်ႇ (ၵဵတ့်) ၵွင်းမႆ့ႁုင်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း တီႈၺွပ်းတူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/03/2019 ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/01/2019ၼၼ့်ၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈလႄႈ Resort ဢၼ်မီးတီႈမူႇဝၢၼ်ႈၼႃးယၢဝ်း တီ့ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းထႆး 81 ၵေႃ့ ၽူႈၸၢႆး 48 ၵေႃ့ ၽူႈယိင်း 33 ၵေႃ့ ၼႂ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၶဝ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here