SSJAC ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU တႃႇပီ 2019

ပီ 2019 ၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU မွပ်ႈယိုၼ်ႈတၼ်းႁဵင်းပၼ် SSJAC

ဝၼ်းတီႈ 05-06/03/2019 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူဝ် ႁုပ်ႈပီ တီႈလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလႄႈ တမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU/ 2018 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၵုမ် CSSU ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် မွပ်ႈဢၢပ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၽူႈ ၼင်ႈၸိုင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၸုမ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း တေသိုပ်ႇပွင် ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆး ဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပီ 2018 ၼၼ်ႉ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈတၼ်း ႁဵင်းပၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈ သၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC သိုပ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၵႂႃႇ ပီ 2019 တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 1 ပီ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် ၸုမ်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ၵုမ် CSSU တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပၢင်ၵုမ်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 42 ၵေႃႉ/ 7 ၸုမ်း။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တင်းမူတ်း 5 ၶေႃႈ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ –

1) ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU/2018) လႆႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈ ၼင်ႈၸိုင်ႈ ထိုင်တီႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC တႃႇပီ 2019။

2) ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တေလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်သိုၵ်းသိူဝ်လႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶဵၼ်သိုၵ်းသိူဝ် ပေႃး တေၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸဝ်ႈသင်ၶလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေယူႇၼႂ်းၵႄႈ ၵၢင်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်လီယူႇလႄႈ ယူႇတီႈ CSSU တေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပႃးၸွမ်းၵႂႃႇ။

3) ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးမႃး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ CSSU တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶတ်းသၢင်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇ။

4) ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပေႃးတေယူႇႁူမ်ႈသဝ်းၵတ်းယဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ CSSU တေၵွင်ႉသၢၼ်ႁွမ်း မိုဝ်း ၸွမ်းၸုမ်းၸိူဝ်းယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈ ပၢႆးႁပ်ႉႁၼ်မိူၼ်ၵၼ်သေ ပွင်သၢင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ ၵၢၼ်မိူင်း တႆးလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉၵႂႃႇ။

5) ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပေႃးတေမူတ်းၸၢႆႇလႄႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here