မိူင်းၶႄႇ တင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး

တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းၶႄႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သွင်မိူင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်တႃႇတေသၢင်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး လုၵ်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) ထိုင်မိူင်းမၢဝ်းၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ။

Photo by – www.travelchinaguide.com/ ႁၢင်ႈၽႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ဢၼ်တေလတ်းၽၢၼ်ႇမႃးတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၶုၼ်းမိင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/02/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် လၢႆလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈ မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶိုၵ်ႉတွၼ်း တီႈတႃႈႁိူဝ်း ၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ (မိူင်းရၶႅင်ႇ) လႄႈ ၶူင်ႈၵၢၼ်လွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးမိူင်း မၢၼ်ႈတင်း မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမၼ်းတလေးသေ တေႃႉသူင်ႇမိူင်း မၢဝ်းၼၼ်ႉ သင် တၢင်ႇၵႃးမႃးၸိုင် တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ဝၼ်းၸင်ႇတေထိုင်၊ မၢင်ပွၵ်ႈ ပေႃးသဵၼ်ႈတၢင်းလူႉၵွႆတိတ်းၶၢတ်ႇၸိုင် မၢၵ်ႇ မႆႉ ဢၼ်တၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၼဝ်ႈမဵၼ် လူႉသုမ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းမၢၼ်ႈတင်းမိူင်း ၶႄႇ ပေႃး တေတေႃႉသူင်ႇထိုင်ႁွတ်ႈဝႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈသႂ်ႇပႃး မၵ်းမၼ်ႈထႅင်ႈ သဵၼ်ႈ တၢင်းရူတ်ႉၾႆး လုၵ်ႉမၼ်းတလေး ထိုင်မိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် ၼႆထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(မၼ်းတလေး) သေ တေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်း မိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တႅင်ႁွမ်လႄႈ တႅင်ၼမ်ႉ/ တႅင်ၸမ်ႇပူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇသမ်ႉ လႆႈသႂ်ႇၵႃးသေ သူင်ႇထိုင်ၵၢတ်ႇဝၼ်းတဵင်ႈ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ ၸင်ႇတေႃႉသူင်ႇထိုင် ပိူၺ်ႇၵျိင်း၊ သျႅၼ်ႉႁၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းၶႄႇ တႄႇမႃးႁူပ်ႉၵၼ်တင်းၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05/01/2019 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6/1/2019 သမ်ႉ တႄႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼင်လိၼ်/ ၼိူဝ်ႉလိၼ်။ ဢၢၼ်းတေၵူတ်ႇထတ်းထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2019 ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်တေႁဵတ်း မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းတေမီး 431 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ။ တေလႆႈ သၢင်ႈၶူဝ် 77 လင်။ တေလႆႈၸူင်လွႆ 77 တီႈ(တၢင်းယၢဝ်း 115 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊ တိူဝ်ႊ)။ တီႈႁပ်ႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တင်း ၵူၼ်း တေမီး 7 ဢွင်ႈတီႈ။ တီႈႁပ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းလၢႆလၢႆသမ်ႉထႅင်ႈ 5 ဢွင်ႈတီႈ။ သဵၼ်ႈ တၢင်းၽႄရူတ်ႉၾႆးသမ်ႉ တင်း မူတ်း 24 တီႈ။ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ရူတ်ႉၾႆးတေလႅၼ်ႈလႆႈ 160 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ (99 လၵ်း) ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၶႄႇ တင်း မိူင်းမၢၼ်ႈတေႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးမႂ်ႇ မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်သဵၼ်ႈ တၢင်းရူတ်ႉၾႆးဢၼ်ယၢဝ်းသုတ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ တေလႆႈႁေႃႈ ႁိုင် မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here