ပေႃႈမဝ်းလဝ်ႈ တႅင်းၺႃးလုၵ်ႈၸၢႆးတၢႆ

သွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၶဝ်ႈႁၢမ်ႈ၊ ပေႃႈမဝ်းလဝ်ႈလိူဝ်ႁႅင်း ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇ တီႈပုမ် လုၵ်ႈၸၢႆး လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – mmn(ktg)/ မိတ်ႈဢၼ်ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ တႅင်းသႂ်ႇၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးၶမ်းသႂ် တီႈၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 24/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း လုင်းဢွၼ်ႇၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 63 ပီ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်း ၵေႃႉပဵၼ် မေး ၼၢင်း မၼ်းၼၢင်းႁွင် တီႈႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၸၢမ် ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၽွင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃ ၸၢႆးၶမ်းသႂ် ဢႃယု 30 ပီ ၶဝ်ႈႁၢမ်ႈသီး၊ ၺႃးၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇ တီႈပုမ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ။

ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸၢႆးၶမ်းသႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၸၢမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပေႃႈမၼ်း ၵိၼ်လဝ်ႈ မဝ်းႁႅင်း သေ ၽိတ်းၵၼ်တင်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ၊ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးသမ်ႉ ၶဝ်ႈႁၢမ်ႈ၊ ၺႃးပေႃႈမၼ်း တႅင်းသႂ်ႇတီႈ ပုမ်။ ၽွင်းဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈပႃႇၸၢမ် ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၵဵင်းတုင် မွၵ်ႈ 7 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ mmn(ktg) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၽွင်းသွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းမေႃးၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈယိင်းလူင်ၶႃ ၼၢင်းၶမ်း ႁၢမ်ႈပေႃႈတင်းမႄႈ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၼႅတ်ႈၵပ်းၾူၼ်းႁႃၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆးၶမ်းသႂ် ႁႂ်ႈမႃးၸွႆႈႁၢမ်ႈ။ ယူႇမွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉ ၸၢႆးၶမ်းသႂ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈႁိူၼ်းသေ ၶဝ်ႈႁၢမ်ႈပေႃႈလႄႈ မႄႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇတီႈ ပုမ်လုၵ်ႈၸၢႆးလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးတၢႆၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – mmn(ktg)/ လုင်းၸၢႆးဢွၼ်ႇၵႅဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးၶမ်းသႂ်

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈၵုမ်းတူဝ်လုင်းၸၢႆးဢွၼ်ႇၵႅဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉသေ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ်၊ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈၵေႃႈၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႈမႃႉၵေႃႈ လိူင်ႇၽႄႈၼမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈၵိၼ်ငၢႆႈ။ ၵူၼ်း လၵ်ႉ၊ ၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈၼမ် တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/02/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶုၼ်ႇ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼၼ်ႉ မွင်ႇၸေႃႇ ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢူးဢေးၼၼ် ယွၼ်းယိုမ်လေႃႉဝူဝ်းပေႃႈမၼ်း တေၵႂႃႇတၢင်ႇၽိုၼ်း။ သွင်ပေႃႈလုၵ်ႈ လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ် ၵေႃႉၶေႃႈၵေႃႉၵမ်းထိုင်တီႈလုၵ်ႈၸၢႆးဢဝ်ၽႃႉမိတ်ႈၽၼ်းပေႃႈမၼ်းၶိုၼ်း၊ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈတၢႆထင်တီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here