ပလိၵ်ႈထႆးၺွပ်းလႆႈၸုမ်းၵႃ့ယႃႈၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ယိုတ်းလႆႈငိုၼ်းၼပ့် 100 လၢၼ့်

0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႇၵၼ်လၢႆၾၢႆႇ တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၸုမ်းၵႃ့ယႃႈယိုတ်းလႆႈရူတ့်- ၵႃး ႁိူၼ်း ၶွၼ်ႊၻူဝ်ႊ ၼပ့်ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ့် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၵႃ့ယႃႈ ဢၼ်မီးၼႅင်ႈသၢၼ်ၵၼ်တင်းၸုမ်းၵႃ့ယႃႈမိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းလၢဝ်း။

Photo by Siamrath ပလိၵ်ႈထႆးၺွပ်းလႆႈၸုမ်းၵႃ့ယႃႈၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇယိုတ်းလႆႈငိုၼ်းၼပ့် 100 လၢၼ့်

ဝၼ်းတီႈ 19/02/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇထတ်း 6 တီႈ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ယိုတ်းလႆႈႁိူၼ်း၊ ၶွၼ်ႊၻူဝ်ႊ လႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈ၊ၵႃးၸိူဝ်းၼႆ့    ၼပ့်ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ့်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈၸၼ့်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶျလိူမ်ႊၵဵတ်ႊ သီႊဝရၶၢၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးပိူင်ႁႂ်ႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် တီႈ  ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီ့ၺွပ်းၸုမ်းၵႃ့ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်တႄ့တႄ့ဝႃႈဝႃႈ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးလူတ်းယွမ်း ဢၼ်တီ့ၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆ့ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်တီ့ၺွပ်းလႆႈၸုမ်းၵႃ့ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႂ်ႇၼမ်တႄ့တႄ့     ယဝ့် ” ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Siamrath ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၸုမ်းၵႃ့ယႃႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆ့ ၸိူဝ်းၶဝ်မီးၼႅင်ႈသၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵႃ့ယႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းလၢဝ်း ။ သိုပ်ႇၵႂႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းတေၸွမ်းႁႃတူဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ မႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးၼၼ့် ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here