ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼၼ်ႉသဵင်ႈသဵင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းလွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Engie ၶွင်ၾရင်ႇသဵတ်ႈ ဢၼ်လႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃးထႅင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈ မိူင်း တင်းသဵင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်တႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈ 2017 ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေသၢင်ႈၾၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 11/02/2019 ယူႇတီႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တွၼ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး တင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Engie ဢၼ်လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူးၸုမ်း Burma Campaign UK မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/01/2019 လွင်ႈဝႃႈ လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ယေး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်(ၼႂ်းၼမ်ႉ တူႈ)။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၶွမ်ႊပၼီႊလႄႇမႄႇယိူဝ်ႇ (Lahmeyer) ၶွင်ၵျိူဝ်ႊမၼီႊဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊဢွၼ်ႇဢၼ် ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆယေး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ (Burma Campaign UK) ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၼဝ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၼႆသေ သူင်ႇလိၵ်ႈတီႈ Burma Campaign UK” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈပုၼ်ႈလူင်းတိုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ Burma Campaign UK ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇဢဝ် ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသႂ်ႇၼႂ်းၸိုဝ်ႈၼဝ်ႈပၼ် ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဝၢၼ်ႈဢၼ်တေၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈပႅတ်ႈတင်းပိုၵ်းယွၼ်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈ ဢွင်ႇပေႉယႂ်ႇလူင်တႃႇႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊတၢင်ႇဢၼ် ယိူင်ႈ ၸွမ်း Engie ဢၼ်ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ထႅင်ႈယူႇ”ဝႃႈၼႆ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်းၵမ်း လႆႈသၢၼ်ၶတ်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၵႆႉၵႆႉမီး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၾင်ႇၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉမီးလွင်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇ ၼႄသၢႆငၢႆဝႃႈ လိၼ် ဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်းၵႅၼ်ႇၶႅင် ပေႃးသၢင်ႈၾၢႆယဝ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈသႂ်/ ၸၢႆးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ၸူမ်းၸွမ်းဢၼ် Engie ၶဝ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉယူႇ။ ၾၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ပဵၼ် ဢၼ်သူၼ်းၾႆးႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁူမ်ႈပုၼ်ႈၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ မီးၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းသ ဝိတ်ႉၸိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ (Switzerland’s Stucky SA) ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ (France’s IPGRB) ၊ ၶႄႇ (China’s Yunnan Machinery Import and Export Co. Ltd.)၊ Zhejiang Orient Engineering; လႄႈၵျပၢၼ်ႇ (Japan’s Toshiba) ဢိၵ်ႇတင်း ၶွမ်ႊ ပၼီႊ High Tech Concrete Technology Co Ltd. ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here