ပီႈၼွင်ႉတႆး လႆႈႁပ်ႉသူး Moral Awards ဢၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်

ႁေႃၶမ်းထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် သူးရၢင်းဝလ်း ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်သႃသၼႃ၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပၢႆး ပၺ်ၺႃ၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸၢဝ်းတႆး လႆႈႁပ်ႉ လၢႆလၢႆၵေႃႉ။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်းလႃႉ/ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼေႃႇၶမ်းလႃႉ ထမ်မသႃမိ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး Moral Awards

ဝၼ်းတီႈ 09/02/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 5 မူင်း ယူႇတီႈႁေႃၶမ်းထႆး လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် သူးရၢင်းဝလ်း Moral Awards တီႈႁူင်းႁေႃပုတ်ႉထမုၼ်းထူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼၶွၼ်းပထူမ် ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း မီးၼပ်ႉပၢၵ်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးပီႈၼွင်ႉတႆး 5 ၵေႃႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ပႃႇမွၵ်ႇၶၻွၵ်ႊ တိူဝ်ႊၼေႃႇၶမ်းလႃႉ ထမ်မသႃမိ၊ ၼၢင်းၶမ်းၽွင် တူၼ်ႈ တီး၊ ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်သီႇတႃႇ တူၼ်းတီး၊ ၼၢင်းယိင်းလၢဝ်ဢွၼ်ႇ ။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်းလႃႉ/ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး Moral Awards

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼေႃႇၶမ်းလႃႉ ထမ်မသႃမိ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သူး Moral Awards ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပူၵ်းပွင်သႃသၼႃမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသေ တူဝ်ၸဝ်ႈယိင်း ဢုထႆးၵၼ်ႊယႃႊၽႃးၼုၽၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း တူၼ်ထီႉ 9 ၵေႃႉမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ် လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်သႃသၼႃ၊ ၵၢၼ် တူင်ႇဝူင်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

သူးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၵူႈပီ ဢမ်ႇၼၼ် 4-5 ပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး လိူၵ်ႈႁႃလႆႈၽူႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ သေ ၸင်ႇမွၵ်ႇပၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်းလႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ သူးရၢင်းဝလ်း Moral Awards ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်း မွပ်ႈပၼ်မႃးၵူႈပီ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်း ၸဝ်ႈႁူႉတႄႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၶဝ်ပၼ်ႁႅင်းၸွႆႈလိူဝ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၵတ်ႉ/ ၶႅၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ 2-3 ပီသေ ဢွၵ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း၊ ဢၢၼ်ႇႁူဝ် 10-20 ပီ ၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်သၢႆငၢႆၼၼ်ႉသေလႄႈ ၶဝ်ပၼ်ႁႅင်းၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးပဵၼ်ယႂ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈ သမ်ႉသႂ်ႇ ၸႂ်ပႃး ထႅင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း။ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်တေသႂ်ႇၸႂ် ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၽႃသႃ။ သူးရၢင်းဝလ်း ဢၼ် တီႈၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉတႄႉ ပဵၼ်သူးႁဵတ်းၵၢၼ်သႃသၼႃ လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ၺႃ သွင် ဢၼ်ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်းလႃႉ/ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး Moral Awards

ၸၢဝ်းတႆး ဢၼ်တီႈလႆႈႁပ်ႉ သူးရၢင်းဝလ်းသမ်ႉ Moral Awards 2019 တီႈၼၶွၼ်းပထူမ် ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူး လူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼေႃႇၶမ်းလႃႉ ထမ်မသႃမိ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၾၢႆႇၵၢၼ်သႃသၼႃလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ် ၺႃ၊ ၼၢင်းၶမ်းၽွင် တူၼ်ႈတီး လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်သႃသၼႃ၊ ၼၢင်းမူဝ်မူဝ် သီႇတႃႇ တူၼ်ႈတီး လႆႈႁပ်ႉသူးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။ ယိင်းလၢဝ်ဢွၼ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တီႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း Moral Awards 2019 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 30 မိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here