ပၢင်ၵုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 43 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇ ၸၢမ် မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ၵုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 43

ဝၼ်းတီႈ 02/02/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ပီ 2019 (2562)။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမိူင်းၼွင် ဝၢၼ်ႈမႄႈသၢဝ် ၸႄႈဝဵင်း မႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵဝီး ယွတ်ႈသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းပွႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ “ ယိၼ်း ၸူမ်းၶွပ်ႈၸိုင်ထိုင် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈမူႇဝၢၼ်ႈ တီႈလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉ မႃးဢုပ်ႇ ၵၼ်၊ ၸွႆႈၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးလီလႄႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်း၊ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈပၼ်ၼႃႈတီႈၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၼ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်ၵႂႃႇလီတီႈ သုတ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ၵုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 43

ပၢင်ၵုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ၼႆႉ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ႁိမ်း 40 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။
တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်း ပၼ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း၊ ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်၊ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၾၢႆႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆး၊ ၾၢႆႇၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ/ တၢၼ်ႈၶႆႈ လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17-19/02/2019 ဢွင်ႈတီႈၸတ်းႁဵတ်းသမ်ႉ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်၊ ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈမႃးပၵ်းတင်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် မိူဝ်ႈၽွင်းပီ 1962 ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 19 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1973 ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး (တူၼ်ႈတီႈ 9) မႃးယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈဝၢၼ်ႈ မႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်၊ မႃးပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်လႄႈ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး။ တင်ႈတႄႇပၢၼ် ၼၼ်ႉမႃး ၸတ်းမႃးၵူႈသိုပ်ႇပီသေ ထိုင်ပီ 2019 ၼႆႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 43 ပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here