Friday, June 14, 2024

မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ထမ်မသႃမိ ၶမ်းမၢႆ ၾင်ဢုတ်ႇၶမ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁေႃး မွပ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ တူၼ်ႈတီး

Must read

ပိူဝ်ႈတႃႇမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ထမ်ႇမသႃႇမိ ၶမ်းမၢႆ ဢႃယုၸဝ်ႈၶွပ်ႈတဵမ် 53 ၼၼ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မီးၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ၊ ၾင်ဢုတ်ႇငိုၼ်း/ၶမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27-28/11/2017 ၊ တီႈပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်၊ မိူၼ်ၼင်ႇၾင်ဢုတ်ႇငိုၼ်းဢုတ်ႇၶမ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁေႃး တႃႇတေပဵၼ်ႁူင်းႁေႃး မွပ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး၊ ၸၼ်ႉၸွမ် BA, MA ၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾင်ဢုတ်ႇငိုၼ်းဢုတ်ႇၶမ်းပႃး တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈထၢတ်ႈၸေႇၻီႇ/ၵွင်းမူးမိူၼ် ႁူဝ်လိုင်း-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းလၢႆလၢႆတီႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၸတ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသေ ၸတ်းပႃးပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25-26 ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ သႅမ်ႊမီႊၼိူဝ်ႊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈထမ်းပိတၵၢတ်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 27-28 ၼႆႉသမ်ႉႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထႅင်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသေ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ တေႁဵတ်းပႃးတိူၵ်ႈ တႃႇၵူၼ်းပဵၼ်ယူႇ/လိုဝ်ႈ တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းမိူင်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၸၼ်ႇတိမႃႇ ၾၢႆႇၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉၶဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵမ်ႈၼမ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ပႃႇလိ ထမ်းပိတၵၢတ်ႈပိူင်ၵဝ်ႇ လႄႈလၢႆးပူင်သွၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇပိူင်ၵဝ်ႇႁဵၼ်းသွၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လၢႆးမႂ်ႇၼႆႉသမ်ႉ တေၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ”-ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝိႁၢရ်လူင် ၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉႁဵတ်းပႃးပၢင်ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇမၼ်းၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းၸွမ်းၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း- ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတိမႃႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

တီႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ထမ်မသႃမိၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မိူင်းတႆး၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင်၊ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ယင်းတေယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵေႃႇတင်ႈၵွင်တိုၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ (Scholarship Fund and Literature Fund) ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးလူးၵွၼ်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။ (ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း