ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် 1 လိူၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ

လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူႉတၢႆၼိုင်ႈလိူၼ် ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ

ဢူးတွင်းထုၼ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် (ဂရုဏာ) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် မီးၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃသေ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တိူဝ်းၼမ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်လိူင်ႈ လၢဝ်းသင်” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၽႄႈမႃးၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ် သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်ၵူၺ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃယု 10 ပီပၢႆ ၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်သူႇသမ်း ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ သမ်းၶဵမ်သေ ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ပွႆးဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁိမ်းဝတ်ႉ လွႆတိုင်ၶမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်သူႇသမ်းၵိၼ်ယဝ်ႉ ဢဝ်ၶဵမ်ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇ မိူဝ်တင်း ၼမ်လၢႆ ၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၽေးတႃႇၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးတႄႉတႄႉ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်သူႇၵိၼ်ယဝ်ႉ ၼွၼ်းတီႈၼၼ်ႈ။ တီႈၶဝ်သူႇသမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွမ်ႇပဵၼ်ယုမ်း ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇတႃ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸုမ်းလႂ် မႃးၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉ ဝဵင်းၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပီၼိုင်ႈလႄႈ ပီၼိုင်ႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ လိူင်ႇၽႄႈမႃးတႄႉတႄႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈႁၼ်သူႇသမ်းၵိၼ်မႃးၼမ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႃးၽူႈလၵ်ႉ၊ ၸူၼ် ၵေႃႈၼမ်။ ပေႃးပဵၼ်ၼႆမႃး ၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇဢၼႃႇၵၢတ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇလီ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လိူင်ႇၽႄႈၼမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးၵွင်ႈၵၢင်ႇ( မီးသုၼ်ႇတူဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း)။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူႉၵၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းၵႂႃႇတၢင်ႇၼႄ တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ICG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/01/2019 ၼၼ်ႉဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်သုမ်ႇငမ်းၼိူဝ်ၸိုင်ႈတႆး၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ယႃႈၾိၼ်ႇ၊ ၶၢဝ်ႇယႃႈမႃႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ပဵၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉတင်း ၸုမ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႃႉ-ၶၢႆ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here