ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ 3 ႁဵင်ပၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး သူင်ႇထိုင်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဝႆႉ။

Photo by – သႅၼ်ပၢႆး/လၢႆးမိုဝ်း/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇၸူး 

ဝၼ်းတီႈ 22/01/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 3,054 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ/ လၢႆးမိုဝ်း တၢင်ႇထိုင် တီႈလုမ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ သူင်ႇလိၵ်ႈ/ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ သူင်ႇဝႆႉ တီႈ လုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်သိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း တႆး တင်း 2 ၸုမ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လၢႆးၸိုဝ်ႈ/ လၢႆးမိုဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇထိုင်တီႈလုမ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇ တီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ သူင်ႇၸူးထိုင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ သူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 11/01/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 4,600 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ သူင်ႇထိုင်တီႈလုမ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

SSPP တႄႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈ 18/01/2019 ဝႃႈ “ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး တိုၼ်းဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းသေတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႃလွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵႂႃႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈၼႆႉ မီးယူႇဝႆႉၾၢႆႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး သီႇပေႃႉ-ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တင်း ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉယူႇၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here