ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းလီငၢမ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 400 ၼၼ်ႉ လႆႈပွၵ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်လီ ငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလွင်ႈႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ် ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ၊ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႉပူၵ်ႇ/ ပၢင်ပီႉ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 01/01/2019 ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇလႄႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း လီငၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပွၵ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းမႃး ၵေႃႈ ႁွတ်ၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶိုၼ်းသေ သူင်ႇရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 309 ၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ပွတ်းႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၼႃးၵွင်းမူး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2019 ဝႃႉသူင်ႇထိုင်မိူင်းတူၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႃႉသူင်ႇပၼ်ထိုင်တႃႈသၢင်း။ ဢၼ်လုၵ်ႉပွတ်းလၢင်းၶိူဝ်း မႃးသမ်ႉ ထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/01/2019။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/01/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႃးမွၼ် ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတီႈလၢင်းၶိူဝ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 75 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃး ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ သိုၵ်း PNLO တင်း RCSS ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ် ၶဵင်ႈ ၶႅင်ပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ်မႃးမိူဝ်ႈပၢႆပီ 2018။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇသေ ငဝ်းလၢႆးလီၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here