ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တေၸတ်းဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇ ၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းၵၼ် လၢႆလၢႆလွင်ႈ။

Photo by – Tai Culture Chiang Mai/ ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပွႆးၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 20/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 – 4:30 မူင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ပီ 2019 (2562)။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမိူင်းၼွင် ဝၢၼ်ႈမႄႈသၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ၶဝ် လႆႈတၢင်ႇထိုင်မႃးဝႃႈ ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်တီႈ 9 ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် လႄႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း တေဢဝ်မိၵ်ႈမၢႆဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇတႅပ်းတတ်းဢဝ် ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၶူးမေႃလႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး၊ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် တေဢၢၼ်းတၢင်ႇၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး မၵ်းမၼ်ႈပၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ဝၼ်းၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Tai Culture Chiang Mai/ ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပွႆးၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸိုင်ႈထႆး

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ၼႆႉ မီးၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပၢင်ပွႆး 3 ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ် ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၶျႆးပၵၢၼ်ႊ၊ မႄႈဢၢႆး၊ မိူင်းၾၢင်၊ ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉ လွႆလၢင်းလႄႈ ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ယ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေမီး ပၢင်ၶႅင်ႇၼၢင်းသၢဝ်လဝ်း (ၼၢင်း ငၢမ်း)။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးပၢင် ႁေႃးလိၵ်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး တေမီးပႃး ပၢင်ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈ၊ တၢင်းၵႃႈၸိူင်း/ ယိူင်း ပၢၼ်ၵဝ်ႇ/ ပၢၼ်မႂ်ႇ၊ တေၼႄပႃးႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း၊ လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ယၢမ်ႈၸတ်းမႃးၼၼ်ႉ” ဝႃၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 02/02/2019 သမ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ပီ 2019(2562) တီႈဝတ်ႉမိူင်းၼွင် ဝၢၼ်ႈမႄႈသၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ တေဢုပ်ႇ ဢူဝ်း တမ်းဝၢင်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်း တီႈ 17-19/02/2019 တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈမႃးပၵ်းတင်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် မိူဝ်ႈၽွင်းပီ 1962 ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 19 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1973 ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး (တူၼ်ႈတီႈ 9) မႃးယဵမ်ႈသူႇၸႂ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈဝၢၼ်ႈ မႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်၊ မႃးပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်လႄႈ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး။ တင်ႈတႄႇပၢၼ် ၼၼ်ႉမႃး ၸတ်းမႃးၵူႈသိုပ်ႇပီသေ ထိုင်ပီ 2019 ၼႆႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 43 ပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here