သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶိုၼ်းၼမ်မႃး

ဢိင်ၼိူဝ်ပၼ်ႁႃ ႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ်သေ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

Photo by – Shar Htat Paing/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/01/2019

ဝၼ်းတီႈ 16/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ဝၢႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းၼၢမ် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဢၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼႃးၵၢင်၊ ဝတ်ႉၼွင်ဢၢင်ႇလႄႈ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ႁေႃၼမ်ႉ(ရေဟော်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ဝၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၸဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ တႅၵ်ႇသေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ဢၼ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ပဵၼ်သိုၵ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် တင်းသွင်(RCSS လႄႈ SSPP) ၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈယိုဝ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽႂ်ယိုဝ်းၽႂ်ဢွၼ်တၢင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ယႂ်ႇသေ ၼႅတ်ႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS လႄႈ SSPP ၵေႃႈလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႃႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼိူဝ်လွႆ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလူင်ဝၢႆလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်ႇ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

Photo by – Shar Htat Paing/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/01/2019

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁွတ်ႈမႃးတီႈဝတ်ႉႁဝ်းၶႃႈသေ သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တီႈ ဝတ်ႉၵေႃႈ ပၼ်တီႈယူႇတီႈသဝ်း၊ ဢဝ်ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းၸႅၵ်ႇပၼ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ မီးသင်ၵေႃႈ တူမ်ႈႁုင်လဵင်ႉၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 617 ၵေႃႉ၊ တီႈႁူင်းႁေႃ တူၼ်ႈၵႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 55 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 96 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၼႃးၵၢင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 124 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၼွင်ဢၢင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 90 ၵေႃႉလႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းႁေႃၼမ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 49 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 1,030 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းလူင်၊ တူၼ်ႈၵႅင်း၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ၊ တႃႈလူင်၊ ၵဵတ်းၽူၼ်၊ ၶၢႆးႁဵဝ်း၊ ၽၵ်းႁီႉ၊ ၵုင်းသေႃႉ၊ လူင်ဝၢႆလႄႈ ၽၵ်းၼၢမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here