ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၾင်ဢုတ်ႇၶမ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႃးယႆး တေသၢင်ႈၸေးၻီး (ၵွင်းမူး)

0

ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ပျီႇတုၸိတ်ႉ)ၼႃးယႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈမူႇၸုမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸတ်းပၢင်ပွႆးဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၸေႇၻီႇ/ၵွင်းမူး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/11/2017 တင်ႈတႄႇပွတ်းၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းတေႃႇထိုင် 12 မူင်း၊ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႃးယႆး၊ မီးၵၢၼ်ၸတ်းပၢင်ပွႆးလူင် ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈၸေႇၻီႇ/ၵွင်းမူးလူင်။ ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးလူင်ၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ပျီႇတုၸိတ်ႉ) ၼႃးယႆး ၵျဵဝ်းသၢင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ တေၵေႃႇသၢင်ႈၵႂႃႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိတ်ႇ ဢၼ်ၵႂုႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉယၢင်း၊ လႃးႁူႇ (မူးသိူဝ်း)၊ ပလွင်ႈ၊ ပဢူဝ်း၊ တႆး၊ ၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉလၢႆလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းမၢၵ်ႇၵႅင်း၊ ၸုမ်းမႁႃႇၵျႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈမႁႃႇၵျႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းသၢင်ႇမူၼ်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ”-ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၸေႇၻီႇ/ၵွင်းမူးလူင် ဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈၼႆႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတင်ႈၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႆႉဝႃႈ “တေႇၸမုၼိ”။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝတ်ႉ/ၵျွင်းထၢတ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢၼ်မႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇသင်ၶ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သမ်ႉမႃးၼႄႉၼမ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢၽယတေႇၸမုၼိၸေႇၻီႇ”-ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ပျီႇတုၸိတ်ႉ) ၼႃးယႆး ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉၸၢင်-မိူင်းၸိတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႇတင်ႈမႃးလၢႆသိပ်းပီသေ ၸုမ်းၼႃးယႆးပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႃးယႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁဵတ်းပွႆးပိုတ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း၊ ယၢင်းလမ်၊ ယၢင်းလၢႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပဵၼ်ပႃးတီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here