ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇလူင် ၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တင်းၼမ်

ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးႁၼ်လႄႈ ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇလိၵ်ႈလူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးပီႈ ၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင်/ ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇလိၵ်ႈလူင် တီႈဝတ်ႉသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်

ဝၼ်းတီႈ 12-15/01/2019 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသၼ်လွႆသၼဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉ ယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆးလႄႈ လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 14 တီႈဝတ်ႉသၼဵၼ်း ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးထႅင်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈ လႄႈ ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇလိၵ်ႈ လူင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၶပ်းၶိုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပေႃးတေႁူႉ ၸၵ်း ၵုင်ႇ မုၼ်ၸဝ်ႈ ၶူးမေႃ၊ ၾိင်ႈထုင်းလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ လႄႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်း ၵၼ်သေ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဢိၵ်ႇပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇလိၵ်ႈလူင်သမ်ႉ မီးၽူႈဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸရေးၵႃၶမ်း (ႁိုဝ်) ၸရေးၵေႃႇမိူင်း(ၽူႈၵေႃႇတင်ႈယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ)၊ ၼၢင်းမျႃႉထူၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်လႄႈ ၸၢႆးသူႉ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသူႉၸၼ်ႇတီႇ (ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင်/ ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇလိၵ်ႈလူင် တီႈဝတ်ႉသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈသမ်ႉ ၸရေးၵေႃႇမိူင်း ဢုပ်ႇၶႆႈၼႄလွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃ၊ ၼၢင်းမျုႉထူၺ်းသမ်ႉ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸၢႆးသူႉ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇၵဝ်ႈၶမ်ႈသမ်ႉ သပ်းလႅင်းလွင်ႈယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ၊ ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇလိၵ်ႈလူင်။ ၼႂ်းဝၼ်း လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ သိပ်းၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သမ်ႉ တွၼ်ႈသူးၸဝ်ႈၸရေးဢၼ်လူလိၵ်ႈလူင်သေ ဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here