သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 တၢႆထင်တီႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵႃးဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းၵႃး တမ်ၽႃႇၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ပီ တိူဝ်ႉၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၸၢင်းဝိၸိၵ်ႉတ ဢႃယု 24 ပီ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၵူဝ်းမႃး တေၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လေႃႈၽႃႇတမ်သႂ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ပဵၼ် ၼၢင်း ယိင်း ဢႃယု 60 ပီ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈဢေႇတိၼ်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈသလီ ဢိူင်ႇၽၢင်မိၼ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ၸၢႆးဝၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တူႉပီႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၵူဝ်းသေ ပွၵ်ႈမႃး။ ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈႁေႃႈၵႃးမႃးၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ ထၢင်ႇတႄႉ လႅပ်ႈတေႁေႃႈဝႆးၵေႃႈၸႂ်ႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵေႃႈငဝ်လပ်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢၼ်ၺႃးၽႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ။ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၸၢင်းဝိၸိၵ်ႉတၼႆႉ ဢႃယု လႆႈ 24 ပီ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၸၢင်းယူႇဝတ်ႉတူၼ်ႈၵေႃႉ(တေႃႇၵေႃႉၼႂ်း)။ တူဝ်တၢႆၵူၼ်း ထဝ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ(ၽေးဢုပၢတ်ႈ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈသူင်ႇတူဝ်တၢႆ ၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇၶၻီး(ဢမု) ဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း တီႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo By တာချီလိတ်နားရေးကူညီမူအသင်း

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here