ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႃႈလိၼ်တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ

တွၼ်ႈတႃႇတေသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းၶႄႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ(China Railway Eryuan Engineering Group Co.,Ltd) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တႄႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼင် လိၼ်/ ၼိူဝ်ႉလိၼ် ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – https://www.scmp.com/ ၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇ တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈမူႇၸေႊ

ၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းၶႄႇ တႄႇမႃးႁူပ်ႉၵၼ်တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6/1/2019 သမ်ႉ တႄႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼင်လိၼ်/ ၼိူဝ်ႉလိၼ်။ ဢၢၼ်း တေၵူတ်ႇထတ်းထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2019 ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸုမ်းၼိုင်ႈ တေၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၼွင်ၶဵဝ် ထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းမူႇၸေႊ ထိုင် လႃႈသဵဝ်ႈ။ ၸွင်ႇၶဝ်တေပၼ်ၵႃႈတႅၼ်း တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်မိူၼ် တေႃႈၵႅတ်ႉသ်၊ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ဢဝ်လိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆ၊ ၸိူဝ်းလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းမီးဢေႇ။ ဢၼ်လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈဢမ်ႇမီး။ ၵမ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးထႅင်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်းလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းဝႃႈ ၶဝ် တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်” ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးမႂ်ႇ ဢၼ်တေႁဵတ်း မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းတေမီး 431 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ။ တေလႆႈ သၢင်ႈၶူဝ် 77 လင်။ တေလႆႈၸူင်လွႆ 77 တီႈ(တၢင်းယၢဝ်း 115 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊ တိူဝ်ႊ)။ တီႈႁပ်ႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တင်း ၵူၼ်း တေမီး 7 ဢွင်ႈတီႈ။ တီႈႁပ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းလၢႆလၢႆသမ်ႉထႅင်ႈ 5 ဢွင်ႈတီႈ။ သဵၼ်ႈ တၢင်းၽႄရူတ်ႉၾႆးသမ်ႉ တင်းမူတ်း 24 တီႈ။ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ရူတ်ႉၾႆးတေလႅၼ်ႈလႆႈ 160 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ (99 လၵ်း) ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈပၵ်းတႃလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈရူတ်ႉၾႆးၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးႁဵတ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၾၢႆႇပၢႆးၸၢၵ်ႈမိူင်းၶႄႇ မႃးႁဵတ်း ပၼ်။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတင်းမူတ်းၼႆႉ တေဢဝ်တီႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇမႃးမူတ်း။ တေလႆႈဝူၼ်ႉဝႃႈ သင် ၶဝ်သၢင်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၸိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉတၢင်းပွတ်း တွၼ်ႈ ၼၼ်ႉလူး တေႁဵတ်းႁိုဝ်” ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၶႄႇ တင်း မိူင်းမၢၼ်ႈတေႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးမႂ်ႇ မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်သဵၼ်ႈ တၢင်းရူတ်ႉၾႆးဢၼ်ယၢဝ်းသုတ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ တေလႆႈႁေႃႈ ႁိုင် မွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here