တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးလၢႆတီႈတေႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

0

ပီႈၼွင့်တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းတေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၸဝ်ႈသင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈ ၸတ်းပႃးပၢင်ထွမ်ႇထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃႇမိ ။

Photo by Seng Sai/တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးလၢႆတီႈတေႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 15/01/2019 ပီႈၼွင့်တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ပီႈၼွင့်တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈ ၸတ်းပႃးပၢင်ထွမ်ႇထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃႇမိ တီႈႁူင်းႁႅမ်း S.D Avenue ( ၸၼ့် 3 ) သဵၼ်ႈတၢင်း 94 ၽရူမ်းၶျူၼ်းၼီးပႃးၼူပ့်ၽရတ့် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။

ၼၢင်းသႅင်ၸိုၼ်ႈႁိူင်းမျႃ့ၸိင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ်သင်ၶတႆး မီးႁႅင်းၸႂ်တႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇမိူဝ်း ၼႃႈ ၊ လိူဝ်ၼၼ့်ၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင့်ႁဝ်းလႆႈထွမ်ႇထမ်ႇမတြႃးတီႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးႁဝ်းႁႂ်ႈလႆႈ ႁပ့်တၢင်းလီၸွမ်း ၵၼ်ဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2018 ၼၼ့်ၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ်သင်ၶတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယေႃးမုၼ် ၽူႈလႆႈႁပ့်သူး “ Naga Awards ” ၽူႈလႆႈႁပ့်သူးၼၼ့်တႄ့ပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး Dr.ၼေႃႇၶမ်းလႃ့ ၶူးပူင်သွၼ်ၸၼ့်ၸွမ်ပုတ့်ထ မိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႁိူင်း ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထုင့်ပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်  ၸၢင်၊ ၼၢင်းၸၢမ်လႅင်း ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ့်ၶၢႆၶူဝ်းတႆး ငူၺ်ႇၸၢၼ်ႇဢဵင်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆ့။ ၽူႈလႆႈႁပ့်သူးNaga Awards ၵေႃႈၶိုၼ်းမွပ်ႈ ပၼ်ငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈ တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈၼႆယဝ့်။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here