Saturday, July 20, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ပႆႇႁူႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမူႇၸေႊ
Photo:by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊ/ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈယၢမ်း 7 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈပဵင်း ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်းလင်ႁိူၼ်း တိတ်းၸပ်းႁူဝ်ႉမိူင်းၶႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းလူင်၊ ႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းဢွင်ႇၶျၢၼ်းတႃႇ၊ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် လုမ်းလႂ်ပွႆႇ ပႆႇလႆႈႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းထူၺ်းမုင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ဢွင်ႉပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ “လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ မႅၼ်ႈတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႅၵ်ႇယွၼ်ႉသင်ပႆႇလႆႈ ႁူႉၶႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမၼ်းၼမ်ႁႅင်း။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပႆႇလႆႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၼႆႉ တေလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇလီလီသေပွၵ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ယႃႇပေဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းလူးၵွၼ်ႇ တေႃႈပလိၵ်ႈၶဝ် ယင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼႆ ၶဝ်ပေႃးဢိုတ်းၽၵ်းတူႁူဝ်ႉဝၢင်းၶဝ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇၼိူဝ် ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၵူႈၸုမ်း တေဢမ်ႇလႆႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈၽႂ်တီႈမၼ်းၼႆလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢေႇမၢင်မႃးသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းမီးယူႇၽွင်ႈ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမူႇၸေႊ
Photo:by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊ/ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈမၢၼ်ႈပဵင်း ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- “မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႅၼ်းသဵင်လင် ပွႆႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်း။ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵႆႉၵႆႉတႅၵ်ႇတႃႇသေႇ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းၵႆႉပွႆႇၾႆးမွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသႅင်ၶဝ် ပေႃးၶဝ်ဢွင်ႇသႅင်ၼႆ ပေႃးတၢမ်းၶမ်ႈမႃး ၶဝ်ၵႆႉၵႆႉပွႆႇ  သဵင်မၼ်းပေႃးၶႂ်ႈလိုၼ်ႈႁူယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ၊ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉယူႇဝႆႉ။ ပဵၼ်ႁူဝ်ဝဵင်း မူႇၸေႊ တိတ်းၸပ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လုၵ်ႉမူႇၸေႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ပွၵ်ႉယွမ်ႇၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈမၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတႃႇသေႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵႆႉၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ ၵႄႈၵၢင်မူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ လိူဝ်သေတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မီးၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး၊ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉမျဵဝ်ႉမ ၊ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး၊ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉလူင်ႈထၢင်ႈ—- ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၵွင်းၶႃး၊ ၸုမ်းပျီႇတၸိတ်ႉမျဵဝ်ႉမ တင်းၸုမ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ်မီးသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ မၢင်ၸုမ်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ၵဝ်းၵၼ်ၵူၺ်း” ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇဝဵင်းၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆ ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းၼမ်။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵေႃႈၼမ်၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ်၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈလိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႉၵႆႉမီး။ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈထိုမ်ႈဝိုတ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ဝၢင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉၵႆႉမီးတႃႇသေႇ။ ႁွင်ႈလုမ်း ဝၢင်းလုမ်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵူႈလုမ်းလုမ်း၊ ပႃးၸဵမ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းဝႆႉတီႈပႂ်ႉယၢမ်းသေဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈဝႆႉ ၵူႈလုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း