ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁိမ်းမိုၼ်ႇ ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တႃႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း

0
288

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE