ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉတေလႆႈပိုတ်ႇၾႆးမိူဝ်ႈႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၼႂ်

397

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -