ၽွင်းၶၢဝ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းဢႅဝ်ႇလေႇ မေႃႁေႃႈႁိူဝ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လႆႈႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

0
220

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE