ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း တီႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈဢေႃႈ တီႈဢႅဝ်ႇလႄႇ

0
213

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE