ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶွပ်ႈထိုင် 62 ပီ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသွင်ၸုမ်း ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင် ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

0
237

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE