ႁွင်ႈမိူင်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

0
234

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE