မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ၶၢင်းပွင်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

0
190

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE