ၽွင်းၶၢဝ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ

432

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -