ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သၢမ်ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢၼ်မႃးၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈမိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်တူၼ်ႈတီးထႅင်ႈ

0
189

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE