ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပေလႅင်လုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19

0
201

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE