ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတူမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း​​ၶေႇ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း

0
620

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ