ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမႄးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

177

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -